หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ห้วยหม้าย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
นายสุทัศน์ ร่องพืช
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหม้าย
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยหม้าย
"ท้องถิ่นน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทรัพยากรณ์ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเลิศ
มาร่วมเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น"
1
2
3
   
 
 
 
การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ [ 4 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 284 
อปท. ที่มีความต้องการแก้ไขโครงการไทยเข้มแข็ง 23,000 ล้านบาท ให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้ (แผนการเบิกจ่าย) [ 3 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 481 
อปท. ที่มีความต้องการแก้ไขโครงการไทยเข้มแข็ง 23,000 ล้านบาท ให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้ (1) [ 3 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 761 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง การยรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลจาการขอใช้บัญชี [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 472 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง ย้ายพนักงานส่วนตำบลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 323 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง การปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 589 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง การปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 340 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารสาวนตำบล (พ.ศ. 2552-2555) [ 28 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 742 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ. 2552-2554) [ 28 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 495 
คู่มือการรายงานนโยบายเร่งด่วนเรื่องยาเสพติดในระบบ e-Plan [ 21 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1521 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน" [ 19 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 350 
แผนเบิกจ่ายไทยเข้มแข็งที่ต้องแนบพร้อมโครงการให้คณะกรรมการตรวจ [ 14 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 367 
รายงานผลการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 290 
สำรวจระบบประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 268 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 251 
แบบฟอร์มรายงานถนนปลอดฝุ่น [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 868 
เลื่อนวันประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุง/เปลี่ยน แผนหรือกรอบอัตรากำลังและงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 307 
ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุง/เปลี่ยน แผนหรือกรอบอัตรากำลังและงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 430 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2553 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 563 
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 456 
 
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว95  [ 28 ก.ย. 2565 ]
การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3072 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1-2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (excel)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว7209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม (ท้องถิ่นดิจิทัล) ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมโครงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว3070  [ 28 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง (แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3071  [ 28 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ(เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14242-14244,14226-14241,14156-14225 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3029 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3028 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3027 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 กสว. มท 0820.2/ว3058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภทตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงื่อนไขการลดระยะเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว38 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3030 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ไฟล์ Excel)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (8 มี.ค. 2565)    อ่าน 51  ตอบ 0  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 1700  ตอบ 0  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 516  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ธ.ค. 2560)    อ่าน 839  ตอบ 0  
 
 
 
   
 
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
การลาของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
มติที่ประชุมคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
อบต.ป่าสัก โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 130 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ป้าก โครงการเทหินคลุกซ่อมแซมถนน เพื่อการเกษตร ม.4,9 (สุดท้าย) [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ด [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.ช่อแฮ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขภาพดีชีวีมีสุข [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน และจ้าเห [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.แดนชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดยนางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.แดนชุมพล กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล นำรถบรรทุกน้ำอเนคประสงค์ ออกบริการประชาชน [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แดนชุมพล รับแจ้งเหตุและออกตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ณ บ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.เตาปูน บรรยายก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรและการบริหารจัดการขยะที่อบต.ไทรย้อย [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.เหมืองหม้อ วันพระราชทานธงชาติไทย [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.เตาปูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๑ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.เตาปูน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.วังหงส์ ประกาศเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.สวนเขื่อน วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nationnal Flag Day) [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑสมุนไพร กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลห้วยหม้าย

วัดพระธาตุหนองจันทร์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ม.ค. 2561
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ..........................
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ห้วยหม้าย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค แบบขอลงทะเบียนรับยาและเวชภัณฑ์
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ