หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
นายสุทัศน์ ร่องพืช
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหม้าย
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยหม้าย
"ท้องถิ่นน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทรัพยากรณ์ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเลิศ
มาร่วมเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น"
1
2
3
   
 
 
 
การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ [ 4 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 284 
อปท. ที่มีความต้องการแก้ไขโครงการไทยเข้มแข็ง 23,000 ล้านบาท ให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้ (แผนการเบิกจ่าย) [ 3 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 481 
อปท. ที่มีความต้องการแก้ไขโครงการไทยเข้มแข็ง 23,000 ล้านบาท ให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้ (1) [ 3 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 761 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง การยรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลจาการขอใช้บัญชี [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 472 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง ย้ายพนักงานส่วนตำบลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 323 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง การปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 589 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง การปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 340 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารสาวนตำบล (พ.ศ. 2552-2555) [ 28 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 742 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ. 2552-2554) [ 28 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 495 
คู่มือการรายงานนโยบายเร่งด่วนเรื่องยาเสพติดในระบบ e-Plan [ 21 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1521 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน" [ 19 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 350 
แผนเบิกจ่ายไทยเข้มแข็งที่ต้องแนบพร้อมโครงการให้คณะกรรมการตรวจ [ 14 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 367 
รายงานผลการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 290 
สำรวจระบบประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 268 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 251 
แบบฟอร์มรายงานถนนปลอดฝุ่น [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 868 
เลื่อนวันประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุง/เปลี่ยน แผนหรือกรอบอัตรากำลังและงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 307 
ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุง/เปลี่ยน แผนหรือกรอบอัตรากำลังและงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 430 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2553 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 563 
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 456 
 
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2388 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2384  [ 18 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18151-18212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.2/ว2383 [เอกสารแนบ]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18002-18774 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18213-18288 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17998 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. 0808.3/ว2376  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2377  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2367  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2375  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2369 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว5902  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2360  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 กศ. มท 0816.3/ว2358  [ 14 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ สล. มท 0801.4/ว2326 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club กสธ. มท 0819.2/ว2347  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว5846  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว122  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม (งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564) กสธ. มท 0819.2/ว2333  [ 14 ต.ค. 2564 ]
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 73  ตอบ 0  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 1611  ตอบ 0  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 410  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ธ.ค. 2560)    อ่าน 765  ตอบ 0  
 
 
 
   
 
 
 
ค่าเล่าเรียนบุตร เงินบำรุงการศึกษา เบิกเงินค่าเล่าเรียน เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
พระราชญัติ การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ( LPA ) [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 155  
 
อบต.หัวทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำตรายางชื่อตำแหน่งและตรายางอื่น ๆ จำนวน 11 อัน [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ร่วมกับ อสม. ผู้นำชุมชน และอปพร.ตำบลแ [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.แม่ยางตาล ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ยางตาล ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ยางตาล ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ยม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาห [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.สอง กองช่างเทศบาลตำบลสอง ปฎิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาล [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.บ้านปิน อบต.บ้านปินจัดทำโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ช่อแฮ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกาศรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป แทนตำแหน่งเดิมที่ว [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
อบต.เด่นชัย ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เด่นชัย สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เด่นชัย คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เด่นชัย คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
 

ข้าวกล้องงาดำ

วัดพระธาตุหนองจันทร์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ม.ค. 2561
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ..........................
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ห้วยหม้าย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล