หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
นายเทียนชัย พลายกลาง
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหม้าย
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยหม้าย
"เทศบาลตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
มีประเพณีวัฒนธรรมคงคุณค่า นำมาซึ่งนวัตกรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
1
2
3
   
 
 
 
การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ [ 4 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 284 
อปท. ที่มีความต้องการแก้ไขโครงการไทยเข้มแข็ง 23,000 ล้านบาท ให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้ (แผนการเบิกจ่าย) [ 3 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 481 
อปท. ที่มีความต้องการแก้ไขโครงการไทยเข้มแข็ง 23,000 ล้านบาท ให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้ (1) [ 3 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 761 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง การยรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลจาการขอใช้บัญชี [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 472 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง ย้ายพนักงานส่วนตำบลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 323 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง การปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 589 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง การปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 340 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารสาวนตำบล (พ.ศ. 2552-2555) [ 28 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 742 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ. 2552-2554) [ 28 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 495 
คู่มือการรายงานนโยบายเร่งด่วนเรื่องยาเสพติดในระบบ e-Plan [ 21 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1521 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน" [ 19 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 350 
แผนเบิกจ่ายไทยเข้มแข็งที่ต้องแนบพร้อมโครงการให้คณะกรรมการตรวจ [ 14 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 367 
รายงานผลการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 290 
สำรวจระบบประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 268 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 251 
แบบฟอร์มรายงานถนนปลอดฝุ่น [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 868 
เลื่อนวันประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุง/เปลี่ยน แผนหรือกรอบอัตรากำลังและงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 307 
ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุง/เปลี่ยน แผนหรือกรอบอัตรากำลังและงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 430 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2553 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 563 
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 456 
 
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1076  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5725-5800 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5642-5717 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1068  [ 3 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2032  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1061  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว1060  [ 3 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1992  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กสว. มท 0820.2/ว1053  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1049  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1051  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1043  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1041  [ 1 เม.ย. 2563 ]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว1030  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 กสว. มท 0820.2/ว1042  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24  [ 1 เม.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1038  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5325-5329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1029  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 1338  ตอบ 0  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 175  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ธ.ค. 2560)    อ่าน 612  ตอบ 0  
 
 
 
   
 
 
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 3/2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2/2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.เหมืองหม้อ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยฯประจำเดือนเมษายน 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำหนองแม่ยาง หมู่ที่ 4 บ้านปากยาง ตำบลหน [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ด้วยกล่อง เกเบ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ลานนา เติมน้ำถังประปา โรงเรียนแม่จองไฟ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ลานนา ดับไฟป่า เขตพื้นที่และนอกพื้นที่รับผิดชอบ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.นาพูน ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านถิ่น ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.วังชิ้น ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ลานนา กิจกรรม \"พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก\" [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.เด่นชัย เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.สอง ออกพ่นยาฆ่าเชื้อในตลาดเขตเทศบาลสอง [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังชิ้น กิจกรรม Big cleaning day ในวันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.กาญจนา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยหม้าย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสพัลท์ติกคอนกรี [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 

ข้าวกล้องงาดำ

วัดพระธาตุหนองจันทร์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ม.ค. 2561
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-592-0159
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ห้วยหม้าย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล