หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
นายเทียนชัย พลายกลาง
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหม้าย
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยหม้าย
"เทศบาลตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
มีประเพณีวัฒนธรรมคงคุณค่า นำมาซึ่งนวัตกรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
1
2
3
   
 
 
 
การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ [ 4 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 284 
อปท. ที่มีความต้องการแก้ไขโครงการไทยเข้มแข็ง 23,000 ล้านบาท ให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้ (แผนการเบิกจ่าย) [ 3 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 481 
อปท. ที่มีความต้องการแก้ไขโครงการไทยเข้มแข็ง 23,000 ล้านบาท ให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้ (1) [ 3 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 761 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง การยรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลจาการขอใช้บัญชี [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 472 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง ย้ายพนักงานส่วนตำบลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 323 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง การปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 589 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง การปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 340 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารสาวนตำบล (พ.ศ. 2552-2555) [ 28 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 742 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ. 2552-2554) [ 28 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 495 
คู่มือการรายงานนโยบายเร่งด่วนเรื่องยาเสพติดในระบบ e-Plan [ 21 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1521 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน" [ 19 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 350 
แผนเบิกจ่ายไทยเข้มแข็งที่ต้องแนบพร้อมโครงการให้คณะกรรมการตรวจ [ 14 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 367 
รายงานผลการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 290 
สำรวจระบบประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 268 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 251 
แบบฟอร์มรายงานถนนปลอดฝุ่น [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 868 
เลื่อนวันประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุง/เปลี่ยน แผนหรือกรอบอัตรากำลังและงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 307 
ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุง/เปลี่ยน แผนหรือกรอบอัตรากำลังและงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 430 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2553 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 563 
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 456 
 
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 4 ส.ค. 2563 ]
หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/ว2254  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2298  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท. 0803.3/ว2297  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2300  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กค. มท 0803.3/ว2288  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 สน.บถ.  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 3 ส.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 - 2570 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2270  [ 31 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 สน.คท. มท 0808.3/ว2277  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว2263  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบยืนยันแผนงานโครงการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาค ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2276  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว2271  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมินปี 2563 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว2252  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2253  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2258  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการส่งคืนเงินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2216  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป)สมัยที่ 76 กพส. มท 0810.2/ว2250 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ 2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2248 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2249 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2225 [รายชื่อ]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กจ.  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท. 0810.7/ว2222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2563 ]
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 พ.ค. 2563)    อ่าน 22  ตอบ 1  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 1450  ตอบ 0  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 282  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ธ.ค. 2560)    อ่าน 632  ตอบ 0  
 
 
 
   
 
 
 
พระราชญัติ การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ( LPA ) [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 67  
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของราชการ [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ทต.บ้านปิน จัดอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านปิน [ 21 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
อบต.ตำหนักธรรม การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งแค้ว [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ รร.อนุบาล ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 63 [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ปาน ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นาพูน ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่คำมี โครงการผักทอดกรอบแสนอร่อย [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.วังหงส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นาพูน โครงการปลูกป่าเนื่องในวันแม่ของแผ่นดิน [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.ห้วยหม้าย ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ถนนคสล.หมู่ที่ 2 บ้านร่องถ่าน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอ [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ปาน ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกทำหน้าที่ \"อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น\ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ปาน ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกทำหน้าที่ \"อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น\ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.วังหงส์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ เชิญร่วม วันนัดพบแรงงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยจำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12000 BTU จำนวน 1 เค [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 

ข้าวกล้องงาดำ

วัดพระธาตุหนองจันทร์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ม.ค. 2561
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-592-0159
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ห้วยหม้าย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล