หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง 1. https://www.huaymai.go.th/h... https://www.huaymai.go.th/orgc... 1. เข้าที่หน้าหลักของเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
2.ไปที่ข้อมูลหน่วยงาน เกี่ยวกับหน่วยงาน แล้วคลิกที่เมนูโครงสร้างองค์กร จะพบข้อมูลโครงสร้างองค์กรของเทศบาลตำบลห้วยห้มาย และโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.huaymai.go.th/home https://www.huaymai.go.th/boar... 1. เข้าที่หน้าหลักของเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
2.ไปที่บุคลากรแล้วคลิกที่เมนูคณะผู้บริหารจะพบข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมืองของเทศบาลตำบลห้วยหม้าย

3.ไปที่ข้อมูลหน่วยงานแล้วคลิกที่เมนูหัวหน้าส่วนราชการจะพบข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำเทศบาลตำบลห้วยหม้าย

4.ไปที่ข้อมูลหน่วยงานแล้วคลิกที่เมนูสมาชิกสภาเทศบาล จะพบข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.huaymai.go.th/home https://www.huaymai.go.th/proj... 1.เข้าที่หน้าหลักของเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
2.ไปที่ข้อมูลหน่วยงาน แล้วคลิกที่เกี่ยวกับหน่วยงาน
3.คลิกที่อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยหม้าย ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.huaymai.go.th/home https://www.huaymai.go.th/cont... 1. เข้าที่หน้าหลักของเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
2.ไปที่ข้อมูลหน่วยงาน  แล้วคลิกที่เมนูข้อมูลติดต่อ
3.จะพบข้อมูลติดต่อ แผนที่โดยสังเขป  สายตรงผู้บริหาร  และแผนที่ดาวเทียม
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.huaymai.go.th/home https://www.huaymai.go.th/news... 1. เข้าที่หน้าหลักของเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
2.ไปที่เมนูข่าวสาร  แล้วคลิกที่เมนูข่าวประชาสัมพันธ์
3.จะพบข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลห้วยหม้ายบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.huaymai.go.th/home https://www.huaymai.go.th/webb... 1. เข้าที่หน้าหลักของเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
2.ไปที่บริการประชาชน  คลิกเมนู กระดานสนทนา จะพบข้อมูล
 
  (1)     2      3      4      5