หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
     

 
เทศบัญญัติตำบลห้วยหม้าย เรื่องกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
เทศบัญญัติตำบลห้วหยม้าย เรื่อง การจัดการปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
เทศบัญญัติตำบหล้วยหม้าย เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2557 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
เทศบัญญัติตำบลห้วยหม้าย เรื่อง การจัดการปฏิกูลและมูลฝอย [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
เทศบัญญัติตำบลห้วยหม้าย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
เทศบัญญัติตำบลห้วยหม้าย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
เทศบัญญัติตำบลห้วยหม้าย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
เทศบัญญัติตำบลห้วยหม้าย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2557 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)     2