หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ห้วยหม้าย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบจราจร ปรับปรุงถนน การจัดทำผังเมืองและการคมนาคมขนส่ง

พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรคมนาคม

พัฒนาระบบก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ลำเหมือง คูคลอง ตลิ่ง

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค
 
 
 
 

ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ เพิ่มพูนความรู้และทักษะฝีมือให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
 
 
 

ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 

ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบการบำบัดน้ำเสีย

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน

ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
 
 
 
 

ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก

ส่งเสริมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 
 
 
 

ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สื่อ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ - อุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 099-892-3615