หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบจราจร ปรับปรุงถนน การจัดทำผังเมืองและการคมนาคมขนส่ง

พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรคมนาคม

พัฒนาระบบก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ลำเหมือง คูคลอง ตลิ่ง

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค
 
 
 
 

ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ เพิ่มพูนความรู้และทักษะฝีมือให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
 
 
 

ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 

ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบการบำบัดน้ำเสีย

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน

ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
 
 
 
 

ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก

ส่งเสริมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 
 
 
 

ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สื่อ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ - อุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย