หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบจราจร ปรับปรุงถนน การจัดทำผังเมืองและการคมนาคมขนส่ง

พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรคมนาคม

พัฒนาระบบก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ลำเหมือง คูคลอง ตลิ่ง

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค
 
 
 
 

ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ เพิ่มพูนความรู้และทักษะฝีมือให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
 
 
 

ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 

ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบการบำบัดน้ำเสีย

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน

ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน