ท่านต้องการให้ ทต.ห้วยหม้าย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 6 )
20.69%
ด้านสาธารณูปโภค ( 7 )
24.14%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
6.90%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 4 )
13.79%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 10 )
34.48%