หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ห้วยหม้าย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ม.ค. 2561
 
 
 
โครงสร้างพื้นฐานดี หมายถึง การให้บริการพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ไฟฟ้า ประปา ถนน รางระบายน้ำ) ครอบคลุมทุกพื้นที่
 
มีคุณภาพชีวิตหมายถึง ประชาชนได้รับการดูแลทางสังคมขั้นพื้นฐาน การศึกษา สุขภาพพลานามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
เศรษฐกิจยั่งยืน หมายถึง เป็นชุมชนพึ่งตนเอง ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
 
 
สนับสนุนให้ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ครอบคลุมทุกพื้นที่
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพพลานามัยของประชาชน
 
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เด็กและเยาวชน สตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ของชุมชนเพื่อเพิ่ม
รายได้แก่ครัวเรือน
 
สร้างโอกาสการศึกษาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ส่งเสริมทักษะ พัฒนาการเด็กอย่างสมวัย
 
สนับสนุนให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริการประชาชนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นอย่างยั่งยืน