หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ม.ค. 2561
 
 
 
โครงสร้างพื้นฐานดี หมายถึง การให้บริการพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ไฟฟ้า ประปา ถนน รางระบายน้ำ) ครอบคลุมทุกพื้นที่
 
มีคุณภาพชีวิตหมายถึง ประชาชนได้รับการดูแลทางสังคมขั้นพื้นฐาน การศึกษา สุขภาพพลานามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
เศรษฐกิจยั่งยืน หมายถึง เป็นชุมชนพึ่งตนเอง ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
 
 
สนับสนุนให้ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ครอบคลุมทุกพื้นที่
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพพลานามัยของประชาชน
 
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เด็กและเยาวชน สตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ของชุมชนเพื่อเพิ่ม
รายได้แก่ครัวเรือน
 
สร้างโอกาสการศึกษาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ส่งเสริมทักษะ พัฒนาการเด็กอย่างสมวัย
 
สนับสนุนให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริการประชาชนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นอย่างยั่งยืน